Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp website cho WENCO

Ngày 10/1/2017, hoàn thành việc nâng cấp và đưa vào sử dụng chính thức website công ty WENCO, đây là công ty hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ Nước và Môi trường. WENCO là khách hàng của TAVICO từ năm 2011.

hinhmoi