Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế và xây dựng trang web liên lạc cựu giáo viên, cựu học sinh cho trường DTNT Nước Oa

GIỚI THIỆU TRANG WEB LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH - CỰU GIÁO VIÊN
1. MODULE LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH: Khách tự đăng ký, nhà trường kiểm duyệt
- Tích hợp trên website nhà trường
- Xem danh sách cựu học sinh
- Xem thông tin chi tiết của cựu học sinh
- Đăng ký là cựu học sinh của nhà trường, bằng cách nhập thông tin vào form đăng ký.
- Phần quản lý đăng ký cựu học sinh, tích hợp trong phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice, được quản lý bởi Ban giám hiệu hoặc Quản trị
    + cho phép xem thông tin đăng ký chi tiết, kiểm duyệt, công bố hay không công bố
    + cho phép xóa thông tin nếu đăng ký tầm bậy
- Đảm bảo
    + Thông tin phải được kiểm tra đúng đắn mới cho công bố, đảm bảo không có tin rác
    + Ngăn ngừa đăng ký liên tục gây phá hoại (spam) bằng mã xác minh khi khách đăng ký

1. MODULE LIÊN LẠC CỰU GIÁO VIÊN: Khách tự đăng ký, nhà trường kiểm duyệt
- Tương tự như module cựu học sinh, chi khác phần nội dung chi tiết.

danhsachcuugiaovien