Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

TAVICO hỗ trợ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT cho các Sở Giáo Dục và Đào Tạo

Thứ 7 Ngày 14/6/2014, cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Thứ 3 Ngày 17/6/2014, cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam