Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Cài đặt phần mềm GIS: Quản lý hạ tầng giao thông và Ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn (ngày 21/06/2014)

Ngày 21/06/2014, TAVICO cài đặt phần mềm GIS: Quản lý hạ tầng giao thông và Ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn.