Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm Ooffice và Website cho trường THPT Sào Nam

Ngày triển khai 10/09/2013 Tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam